Risk & sårbarhetsanalys – Ängelholm

Enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(SFS 2006:544) ska kommuner och landsting analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Vi erbjuder kommuner och landsting följande tjänster:

  • Utarbetande av Risk och Sårbarhetsanalyser
  • Implementering av handlingsplaner utifrån Risk och Sårbarhetsanalys
  • Uppföljning av åtgärder på verksamhetsnivå utifrån handlingsplan

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.